پرسنل
 
دکترمحمدرضا میری
سمت: استاد وعضوهیئت علمی *رئیس مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثربرسلامت* مدیرگروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
تحصیلات: PhD آموزش بهداشت
 تلفن:32381650
نمابر:32381132
پست الکترونیک:
miri_moh2516@bums.ac.ir 
گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
 
 نرگس معاشری
سمت: مربی وعضوهیئت علمی* معاون آموزشی دانشکده
 تحصیلات: کارشناس ارشد پرستاری- بهداشت جامعه
 تلفن: 32381652
 پست الکترونیک:n.moasheri@yahoo.com
 
سمت: استادیار وعضوهیئت علمی* سرپرست دانشکده بهداشت
تحصیلات: کارشناس ارشد اپیدمیولوژی
تلفن: 32381659
 
غلامرضا شریف زاده
 
سمت: استادیار وعضوهیئت علمی* مدیر گروه مهندسی بهداشت محیط
تحصیلات : دکترای مهندسی محیط زیست
تلفن: 32381666
پست الکترونیک:
shahryaritaher@bums.ac.ir
 
 
 سمت: دانشیار وعضوهیئت علمی
تحصیلات: PhD آموزش بهداشت
تلفن: 32381660
گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت 
 
دکتر میترا مودی
 
سمت: مربی وعضوهیئت علمی
تحصیلات: دانشجوی دکترای مهندسی بهداشت حرفه ای
تلفن : 32381664
  پست الکترونیکhamed-hossani@bums.ac.ir
گروه مهندسی بهداشت حرفه ای 
 
 
سمت: مربی وعضوهیئت علمی
تحصیلات: کارشناس ارشد سم شناسی صنعتی
تلفن: 32381662
پست الکترونیک:
motamed.Rezaei@yahoo.com

motamed.Rezaei@bums.ac.ir

گروه مهندسی بهداشت حرفه ای  
 

 
سمت: دانشیار وعضوهیئت علمی
تحصیلات: PhDمهندسی بهداشت محیط
تلفن: 32381665
پست الکترونیک:
al.naghizadeh@yahoo.com

 naghizadeh@bums.ac.ir

 گروه مهندسی بهداشت محیط 
 
 
دکتر علی نقی زاده
 
سمت: استادیار وعضوهیئت علمی * سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده
تحصیلات : PhD مهندسی بهداشت محیط
 تلفن:32381661
پست الکترونیک: khodadadi.maryam@bums.ac.ir
 گروه مهندسی بهداشت محیط 
 
 
مهندس مریم خدادادی
 
سمت: استادیار وعضوهیئت علمی*معاون مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
 تحصیلات :  دکترای بهداشت حرفه ای
تلفن: 32381653
        پست الکترونیک: V.Abolhasannejad@bums.ac.ir
گروه مهندسی بهداشت حرفه ای  
 

 
سمت : مربی وعضوهیئت علمی
تحصیلات: کارشناس ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای
تلفن : 32381524
پست الکترونیک:sadeghi_1386@bums.ac.ir
گروه مهندسی بهداشت حرفه ای  
 
 
سمت:مربی وعضوهیئت علمی* مدیرگروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی،
معاون پژوهشی دانشکده
تحصیلات: کارشناس ارشد اپیدمیولوژی
تلفن: 32381663

ramazani_ab@bums.ac.ir

گروه اپیدمولوژی و آمار
 
آقای عباسعلی رمضانی
 
       سمت:استادیارو عضوهیئت علمی
*مدیر گروه بهداشت عمومی
تحصیلات: دکترای آموزش بهداشت وارتقای سلامت
تلفن: 32381653
گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت 
 
دکتر نوروزی
 
سمت:استادیار و عضوهیئت علمی
تحصیلات: دکترای مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
تلفن: 32395690

h.amirabadi@bums.ac.ir

 
 
سمت:استادیار وعضوهیئت علمی
تحصیلات: دکترای آمارحیاتی - زیستی
تلفن: 32381661

alahyari_e@bums.ac.ir

 
 
سمت:استادیار وعضوهیئت علمی
تحصیلات:دکترای بهداشت موادغذایی
*مدیرتحصیلات تکمیلی دانشکده بهداشت
تلفن: 32381653
ta.zeinali@bums.ac.ir
 
 
سمت:استادیار وعضوهیئت علمی
*مسئول دبیرخانه طرح تحول و نوآوری در آموزش پزشکی
تحصیلات:دکترای آمار زیستی
تلفن: 32381661
 
 
سمت: استادیار و عضو هیئت علمی
تحصیلات :دکترای تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
تلفن:
32381658
پست الکترونیک:
Javad.qodoosinejad@bums.ac.ir
 
 
سمت : استادیار و عضو هیئت علمی
تحصیلات : دکترای تغذیه
تلفن : 32381658
گروه  بهداشت عمومی 
 
 
 دکتر عبدالله غلامی
سمت: استادیار و عضو هیئت علمی*مدیر گروه مهندسی بهداشت حرفه ای
تحصیلات : دکتری مهندسی بهداشت حرفه ای
تلفن : 32381664 
gholamia@bums.ac.ir 
گروه مهندسی بهداشت حرفه ای  
 
 
سمت: استادیار و عضو هیئت علمی
سرپرست معاونت فرهنگی دانشجویی دانشگاه
تحصیلات: دکتری آموزش بهداشت وارتقاء سلامت
تلفن: 32381663
پست الکترونیک:
گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت 
 
دکتر الهام انصاری فر 
سمت : استادیار وعضوهیئت علمی
تحصیلات: دکتری علوم و صنایع غذایی

دکترنگین ناصح

سمت : استادیار وعضوهیئت علمی
تحصیلات: دکتری آلودگی های محیط زیست
تلفن:32381655
پست الکترونیک:
 negin_nasseh@bums.ac.ir
negin.nasseh2020@gmail.com
لینک به واحد کاری
 گروه مهندسی بهداشت محیط 
دکترحمید صالحی نیا
سمت : استادیار وعضوهیئت علمی
*مسئول دفتر EDO دانشکده
تحصیلات: دکتری اپیدمیولوژی
تلفن:32381658
پست الکترونیک:
hamid.salehi@bums.ac.ir
لینک به واحد کاری
 گروه اپیدمولوژی و آمار
 
سمت: استادیار و عضو هیئت علمی*مسئول مجتمع کارگاهی آزمایشگاهی دانشکده بهداشت
تحصیلات: دکترای مهندسی بهداشت محیط
پست الکترونیک:
khosravi.r@bums.ac.ir
تلفن تماس :32381658
لینک به واحد کاری

لینک پژوهان CV به سامانه

 گروه مهندسی بهداشت محیط 
 

دکتر فریدون لعل علی آباد
سمت: استادیار و عضو هیئت علمی
تحصیلات : دکتری مهندسی بهداشت حرفه ای
تلفن : 32381664
پست الکترونیک:
fereydoonlaal@gmail.com
گروه مهندسی بهداشت حرفه ای
 
دکترایوب عبادی فتح آباد
سمت: استادیار و عضو هیئت علمی
تحصیلات : دکتری بهداشت مواد غذایی
تلفن : 
پست الکترونیک:
a.ebadi@bums.ac.ir
گروه مهندسی بهداشت حرفه ای
 
 
دکترفرزانه فنایی
سمت: استادیار و عضو هیئت علمی
تحصیلات : دکتری مهندسی بهداشت محیط
تلفن : 
پست الکترونیک:
 fanaei70@gmail.com
 
 
سمت: مسئول هماهنگی امور مجتمع آزمایشگاهی کارگاهی دانشکده بهداشت
تحصیلات :کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط
تلفن:32381668
لینک به واحد کاری
 
مهندس نبویان
 
سمت: مسئول آموزش دانشکده*دبیرشورای آموزشی دانشکده
تحصیلات: کارشناس بهداشت محیط
تلفن : 32381657
پست الکترونیک:  H.R.sarab@bums.ac.ir
 
مهندس عنانی
 
سمت: مسئول آزمایشکاه آنالیز
تحصیلات: دکترای تخصصی شیمی تجزیه  
تلفن: 32381669
 پست الکترونیک: h.dorri@bums.ac.ir
لینک به واحد کاری
 
حدیقه دری
 
نرجس خندان
سمت : کارشناس آموزش و EDO
تحصیلات: کارشناس علوم تربیتی
تلفن: 32381657
 پست الکترونیک:
 
 
مریم بهلگردی
سمت: ککارشناس پژوهشی دانشکده*دبیرجلسه شورای پژوهشی دانشکده
تحصیلات : کارشناس ارشد آموزش بهداشت
                        تلفن: 32381654
       پست الکترونیک:
      لینک به واحد کاری
 
 
 حانیه مهربان
سمت :کارشناس خدمات آموزشی*رابط طرح تکریم*رابط سیستم نقل و انتقلات کارمندان   
  تحصیلات: کارشناس ارشد مدیریت آموزشی
      تلفن: 32381670   
پست الکترونیک:
 
 
مهندس فاطمه سلمانی
سمت: کارشناس فناوری اطلاعات
*رابط وب سایت دانشکده*رابط روابط عمومی دانشکده
 تحصیلات:کارشناسی مهندسی کامپیوتر نرم افزار
تلفن:32381655
پست الکترونیک:
salmani_fatemeh24@bums.ac.ir
 ax.kh.salmani
مهندس عادل دلیلی
سمت: کارشناس آزمایشگاه
تحصیلات:کارشناسی بهداشت محیط
تلفن:32381669
پست الکترونیک:
 
مرضیه مقنی
سمت: آزمایشگاه میکروب شناسی محیط
تحصیلات:کارشناس ارشد میکروب شناسی پزشکی
تلفن: 32381668
                        پست الکترونیک:
marzie.maghanni@bums.ac.ir

 
 

اکرم اکبری
سمت: کارشناس گروه اپیدمیولوژی و آمار* مسئول دفتر دانشکده
تحصیلات: کارشناس مهندسی بهداشت حرفه ای
تلفن: 32381663
پست الکترونیک:
 
 
 الهه عنایتی فر
سمت: کارشناس گروه آموزش بهداشت
تحصیلات:کارشناس ارشد آموزش بهداشت
تلفن :32381653
پست الکترونیک: 
elahe.enayatifar@bums.ac.ir
elahe.enayatifar@gmail.com
 
 
 
طاهره نخعی
سمت: کارشناس گروه مهندسی بهداشت حرفه ای
تحصیلات:کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه ای
تلفن :32381672
پست الکترونیک: 
tahere.nakhaei@bums.ac.ir
 
 
 
اعظم یوسفی
سمت: کارشناس گروه بهداشت عمومی
تحصیلات:کارشناس ارشد آموزش بهداشت
تلفن :32381656
پست الکترونیک:
 aazam.yousefi@bums.ac.ir

 
 

طاهره اعتمادی نیا

سمت: کارشناس آزمایشگاه پسماند

تحصیلات: کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط

تلفن: 32381669

 

 
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1400/11/30
تعداد بازدید:
20829
امتیازدهی
میانگین امتیازها:3 تعداد کل امتیازها:17
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
خواندن کد امنیتی تغییر کد امنیتی
کد امنیت
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
Powered by DorsaPortal